Текстови редактори

Колекция от безплатни програми за текстообработка (text editors)